உலகத்தமிழர்களின் கலையின் சங்கமமாக தென்னிந்திய சினிமாவின் நிகழ்வுகளோடு இலங்கைக்கலைஞர்களின் படைப்புக்களோடு உலகத்தமிழர்களின் ஒளிவீச்சு இமைத்தொலைக்காட்சி

JAFFNA,SRILANKA

0779955541 & 0789079579

admin@imaitv.com

© Copyright - imaitv.com